Szybki kontakt 61 29-55-900

Spis treści

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać w pełni Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (potocznie zwanego RODO). Dlatego też pragniemy zaprezentować kilka informacji uszczegóławiających owe zasady.

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.


Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, z którym można się kontaktować:

• osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku

• pisemnie na adres centrali:

ul. Bolesława Chrobrego 6
                64-410 Sieraków

• mailowo lub telefonicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 612955900

Bank cały czas dbając od dobro Państwa danych, powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z obowiązującą literą prawa, a który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IODO.

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IODO można się kontaktować:

• pisemnie na adres centrali:

ul. Bolesława Chrobrego 6
                64-410 Sieraków

• mailowo lub telefonicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / 612955900


2. Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz dla realizacji czynności bankowych zleconych przez Klientów.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta, począwszy od jego poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analiza ryzyka kredytowego, monitoring kredytowy, obsługa płatności, czy obsługa ubezpieczeń.

Dane te każdorazowo pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów lub za ich pośrednictwem, gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań, np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci.

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego podlega ponadto licznym obowiązkom prawnych do których należą przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz jak każde inne przedsiębiorstwo Bank podlega prawu podatkowemu, z czego wynikają kolejne obowiązki.

Ponad to Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa, gdzie informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi zawarte zostały w umowach z Klientami.


3. Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą być i są przetwarzane:
• w celu realizacji umowy,
• na podstawie litery prawa,
• na podstawie zgody klienta.

Na żądanie Klienta, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, to po jej zakończeniu zgoda może być skutecznie cofnięta w dowolnym czasie. W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora w ustrukturyzowanym czytelnym formacie o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa Danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


4. Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

• SGB-Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a, 60-452 Poznań,
• Spółdzielczy System Ochrony SGB, ul. Mielżyńskiego 22/IIA, 61-725 Poznań,
• KIR S.A. ul. rtm.W.Pileckiego 65, 02-781 Warszawa,
• Blue Media S.A. ul. Haffnera 6 81-717 Sopot,
• Kancelaria Radców Prawnych "Formalik i Kowalewski" s.c. ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań,
• Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa,
• F.H.U. Sieci i Peryferia Sp. Cywilna P. Grzesik i Wspólnicy, ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła,
• Instytucje dokonujące rozliczeń za pomocą kart płatniczych i kredytowych,
• Concordia Polska TUW, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań,
• ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa,
• INFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa,
• Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Skorupki 4, 00-546 Warszawa,
• Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 17, 00-955 Warszawa,
• Związek Banków Polskich, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa,
• ZUI NOVUM Sp. z o.o. ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża

Szczegółowe informacje dotyczące komu i na jakich warunkach dane są przekazywane zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych klientów do Państw trzecich.


5. Czas przetwarzania

Czas przetwarzania generalnie zależny jest od rodzaju usługi i formy współpracy i wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

• Prawa bankowego
• Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
• Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
• Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
• Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
• Kodeks cywilny.


Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dniem 03.10.2019 roku, w celu realizacji obowiązków wynikających z RODO powołał Zespół Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w składzie:

• Bernadeta Gronowska - wiodący Inspektor Ochrony Danych
• Aldona Bilon - członek Zespołu IOD
• Monika Ławrynowicz-Nowak – członek Zespołu IOD
• Jarosław Pawlak - członek Zespołu IOD
• Jacek Rembikowski - członek Zespołu IOD

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo kontaktować:
• listownie na adres: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko–Sierakowskiego w Sierakowie
  ul. Bolesława Chrobrego 6
  64-410 Sieraków
• mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• osobiście w siedzibie w godzinach pracy Centrali Banku.


KLAUZULA INFORMACYJNA
/dla członka banku spółdzielczego/

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank  Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego  w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, tel. 61 2955900.

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pni/Pana dane będą  przetwarzane w związku z przystąpieniem do Banku na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej w następujących celach:
a. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków spółdzielni, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2017r. poz. 1560 ze zmianami);
b. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w odniesieniu do członków banku, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, tj. min. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (Dz.U. 2018r. poz. 613 ze zmianami) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (Dz.U. 2017r. poz. 1876);
c. zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe, bez podania danych nie będzie Pni/Pan mogła/mógł przystąpić do Banku jako jego członek.

V. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Bank do czasu ustania Państwa członkostwa, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających, przy czym:
a) dane niezbędne do sporządzania dokumentacji podatkowej będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych;
b) dane przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

VI. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym  organy nadzorcze, organy administracji publicznej, biegli rewidenci, urzędy, komornicy oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (podmioty przetwarzające) w tym m.in. kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
f) prawo do przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

VIII. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  -   REKRUTACJA

Bank  Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego  w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, tel. 61 2955900 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako Administrator  danych informuje Panią/Pana, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji, którego celem jest zawarcie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia  w odniesieniu do podstawowego zakresu danych osobowych (podstawa prawna: art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. realizacji ustawowych uprawnień administratora w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących niekaralności kandydatów do pracy w banku (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO);
d. realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres danych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy  - na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO).
e. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 
2. Podanie danych jest niezbędne:
a. w zakresie wynikającym z  art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
b. w zakresie danych dotyczących niekaralności (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego).

Podanie  danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

5. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do usunięcia danych osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

6.  Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy.

8. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora danych wskazany w punkcie 1.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków
□ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków


Monitoring wizyjny obiektów Banku

Informujemy, że Bank prowadzi szczególny nadzór nad terenem Banku oraz terenem wokół Banku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). Budynki, pomieszczenia i teren objęty monitoringiem wizyjnym został oznaczony w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu dalej zwanym RODO informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem systemu monitoringu i Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, tel. 612955900, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego odbywa się:
1) w celu ochrony wartości pieniężnych, na podstawie przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128), a także z zasad wynikających z Planów Ochrony Banku tworzonych przez Bank na podstawie zapisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, Klientów, ochrony mienia oraz
2) w celu ochrony żywotnych interesów zarówno pracowników, jak i Klientów Banku, jako materiał dowodowy w zakresie realizacji usług bankowych, w tym operacji w kasach i bankomatach, zgodnie z RODO artykuł 6 ust, 1 pkt. d.

III. Okres przechowywania zapisów z nagrań monitoringu wizyjnego
1)  Nagrania obrazu Bank przechowywane są zgodnie z warunkami opisanymi w Planie Ochrony Banku uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji oraz przedstawicielem Delegatury ABW Planami Ochrony Banku.

IV.  Obowiązek rejestrowania danych osobowych:
Do realizacji ochrony z wykorzystaniem monitoringu Bank jest zobligowany w/w literą prawa, z którego także wynika obowiązek uzgadniania w/w Planów Ochrony Banku. Tym samym poddanie się rejestracji wizerunku także jest obowiązkowe.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zarejestrowanych w formie obrazu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Bank powierza przetwarzanie danych w drodze umowy powierzenia przetwarzania (np. firmy dokonujące przeglądów i konserwacji systemów i sprzętu do monitoringu   wizyjnego).

VI. Prawa osób rejestrowanych wynikające z RODO
Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo żądania dostępu do nagrań o ile realizacja tego prawa będzie zgodna z przepisami prawa i nie naruszy praw innych osób oraz będą istniały techniczne możliwości ich realizacji.
Pragniemy jednak poinformować, iż na podstawie samego zapisu monitoringu Administrator Danych nie jest w stanie zidentyfikować każdej osoby, co oznacza, iż zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji (artykuł 11 RODO) i w tych przypadkach nie mają zastosowania zapisy artykułów 15-20 RODO, które mówią o prawach osoby, której dane dotyczą

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 

nasiPartnerzy

facebook