Szybki kontakt 61 29-55-900

Spis treści

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  -   REKRUTACJA

Bank  Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego  w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, tel. 61 2955900 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jako Administrator  danych informuje Panią/Pana, iż:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji procesu rekrutacji, którego celem jest zawarcie umowy o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia  w odniesieniu do podstawowego zakresu danych osobowych (podstawa prawna: art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c. realizacji ustawowych uprawnień administratora w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących niekaralności kandydatów do pracy w banku (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w związku z art. 10 RODO);
d. realizacji procesu rekrutacji, jeżeli zakres danych przekazanych przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych będzie szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy  - na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO).
e. prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na takie działanie w dokumentach aplikacyjnych (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 
2. Podanie danych jest niezbędne:
a. w zakresie wynikającym z  art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
b. w zakresie danych dotyczących niekaralności (podstawa prawna: art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego).

Podanie  danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

5. W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do usunięcia danych osobowych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

6.  Dane przetwarzane na etapie rekrutacji nie są udostępniane innym podmiotom i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy.

8. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora danych wskazany w punkcie 1.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str.1)

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan ubiegać o zatrudnienie w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków, prosimy o zamieszczenie następujących klauzul w dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków
□ Wyrażam zgodę /* □ Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną administratora danych: Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, ul. Chrobrego 6, 64-410 Sieraków

nasiPartnerzy

facebook